Garanti Koşulları

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici , 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanunun 11. Maddesinde yer alan ; a-Sözleşmeden dönme, b-Satış Bedelinden İndirim İsteme c-Ücretsiz onarılmasını isteme ç-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme , haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı ; İşçilik masrafı , değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir. Satıcı , üretici ve ithalatçı tüketicinin hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması - Tamiri mümkün olmadığının , yetkili servis istasyonu , satıcı , üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında ; tüketici malın bedel iadesini ayıp oranında veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı , tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı , üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü , geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde , garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızası 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı ; malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici , garantiden doğan haklarının kullanıması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşi yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir. 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Yeni Ürünler
Sizin için Seçtiklerimiz